Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) yra:

  • Europos leidėjų federacijos (Federation of European Publishers) narė (nuo 2003 m.);
  • Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos (National Creative and Cultural Industries Association) narė (nuo 2012 m.);
  • Tarptautinės leidėjų asociacijos (International Publishers Association) narė (nuo 1998 m. iki 2013 m.).

Europos leidėjų federacija (FEP) yra nekomercinė skėtinio tipo asociacija vienijanti 26 nacionalines Europos knygų leidėjų asociacijas. Federacija buvo įsteigta 1967 m. ir daugiausiai orientuojasi į leidėjų teisių gynimą ir atstovavimą juridiniame lygmenyje. Svarbi ir patariamoji FEP funkcija: narėms teikiama konsultacija autorinių teisių ir kitais aktualiais klausimais.

Į FEP gali būti priimta tik viena konkrečios šalies nacionalinė asociacija, Lietuvą atstovauja LLA.

Pastaraisiais metais FEP aktyviai dirba su intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyva (The Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights), kurios tikslas visose Europos sąjungos šalyse įteisinti efektyvias, priemones ir bausmes prieš nelegalų intelektinės nuosavybės naudojimą ir piratavimą, ir taip sukurti palankesnes sąlygas autorių teisių turėtojams.  

Federacijos veikloje didelis dėmesys taip pat skiriamas ir licencijavimui bei autorių teisių apsaugai, dėl to FEP atstovai dalyvavo Europos komisijos inicijuotuose debatuose dėl autorių teisių modernizavimo „Modernisation of Copyright“, debatuose dėl inicijuotos programos „Content in the Digital Single Market“, įsitraukta į dialogą „Licences for Europe“.

FEP aktyviai įsijungė į Kūrinių našlaičių direktyvos rengimą, tobulinimą ir taikymą. Bendradarbiaujant ne tik su leidėjais, bet ir su prekybos, spaudos bei kūrybinių industrijų atstovais, rengiami pasiūlymai dėl kūrinių našlaičių skaitmeninimo ir padarymo viešai prieinamais, nepažeidžiant autorių teisių principų. Akcentuojama ir kruopščios paieškos (diligent search) svarba, nustatant kūrinio statusą ir autorių teisių turėtojus. Tam buvo inicijuotas projektas ARROW.

Europos leidėjų federacija aktyviai dalyvauja dialoge dėl kūrinių, kūrinių nebėra prekyboje (out-of-comerce works) skaitmenizavimo ir padarymo viešai prieinamais. FEP pozicija šiuo klausimu yra –  kūriniai, kurių nebėra prekyboje, vis dar yra saugomi autorių teisių, ir juos suskaitmeninti galima tik gavus autorių teisių turėtojo leidimą.

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija - tai 2008 metais Lietuvos kūrybinių industrijų lyderių įsteigta asociacija, kuri šiandien jungia daugiau nei 60 narių. Tai - Lietuvos aukštosios mokyklos ir kolegijos, kūrybinių industrijų ir kūrėjų asociacijos, menų inkubatoriai, viešosios įstaigos ir kūrybisnio verslo įmonės, kūrėjų bendruomenės ir individualūs asmenys.

Asociacijos tikslas – siekti darnios kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje, palankios įstatyminės ir teisinės bazės bei efektyvių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų šio sektoriaus augimui.

Svarbu paminėti, jog asociacija aktyviai dalyvauja kultūros, aukštojo mokslo bei studijų politikos formavime. Teikia siūlymus dėl valstybės ir ES investicijų į kūrybinių industrijų sektorių, finansavimo programų ir priemonių, pabrėžia, koks svarus kūrybinių industrijų sektoriaus indėlis šalies ekonomikai ir visuomenės gerovei. 

Be viso to Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kaupia informaciją apie kūrybines industrijas, dalinasi naujienomis apie kūrybinių industrijų politikos aktualijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, inovacijas, kūrybines partnerystes, užsako ir atlieka tyrimus, rengia mokymus.

Tikėdama sklandaus bendradarbiavimo sėkme, asociacija ieško kontaktų ir padeda juos užmegzti. Taip pat, skatina sektoriaus tinklaveiką Lietuvoje, aktyviai dalyvauja regioninės tinklaveikos projektuose Baltijos jūros regione, skatina sektoriaus klasterizaciją ir veikia kaip kūrybinių industrijų klasteris.

Tarptautinė leidėjų asociacija (IPA) yra akredituota Nevyriausybinė organizacija, vienijanti nacionalines, regionines ir specialistų leidėjų asociacijas visame pasaulyje. Šiuo metu ji jungia per 60 narių iš 53 šalių. Pagrindiniai IPA tikslai – atstovauti leidybos verslo interesus tarptautiniame lygyje ir ginti nuo galimos grėsmės. Centrinė Asociacijos būstinė įsikūrusi Ženevoje (Šveicarija).

Asociaciją 1896 m. įsteigė stipriausi to meto Paryžiaus leidėjai. Vienas pirmųjų IPA tikslų ir pasiekimų – pagarba autorių teisėms ir įgyvendintas naujas tarptautinės autorių teisių sutarties („Berno Konvencija dėl literatūrinių ir meno darbų apsaugos“) leidimas. Autorinių teisių apsauga ir gynimas išlieka viena svarbiausių Asociacijos veiklų dar ir šiandien.

Nemažiau svarbios ir kitos IPA orientacinės veiklos: leidybos laisvė ir prigimtinė žmogaus laisvė į saviraišką. Asociacija aktyviai remia literatūros ir skaitymo skatinimo programas, leidėjų tarpusavio bendradarbiavimą ir dalinimąsi gerąja patirtimi.

IPA konsultuoja nacionalines nares vietinių įstatymų, kurie yra paveikūs leidėjams, įvedimo bei koregavimo klausimais. Asociacija gali suteikti teisininko konsultaciją ir bendradrabiauti derantis su šalies vyriausybe.

IPA, būdama pramonine asociacija, dalyvauja sprendžiant daugelį kitų įtakos leidybos verslui turinčių klausimų nuo tarptautinių knygų mugių iki naujovių įvedimo.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai