LLA kreipimasis į Teisės ir teisėtvarkos komitetą dėl autorių honorarų „įsodrinimo“

2017-06-09

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja socialinių draudimo įmokų mokėjimo tvarka, turėsianti didžiulės neigiamos įtakos autorių teisių subjektams ir visiems Lietuvos kultūros dalyviams. Įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta, kad socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo gaunamų pajamų už suteiktas licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus, tačiau neskaičiuojamos kai atlygis už tokias licencijas mokamas kolektyvinio administravimo būdu. 

Analogiškas autorių teisių subjektų apmokestinimas Socialinio draudimo įmokomis buvo įvestas ir 2009 m. sausio 1 d., tačiau labai greitai buvo suprastas tokio apmokestinimo nelogiškumas ir trūkumai, todėl 2009 m. kovo mėn. įstatymas buvo skubiai koreguotas, o nuo 2010 m. sausio 1 d.. tokio reguliavimo atsisakyta. 

Pažymėtina, kad 2016 m. rengiant ir priimant Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo naują redakciją socialinių draudimo įmokų reguliavimas nebuvo tinkamai diskutuotas, viešinamas ir derinamas su socialiniais partneriais. 

Atsižvelgdamas į tai Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas 2017 m. pradžioje parengė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kurio tikslas – nustatyti valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimą pajamoms, gautoms pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos bei atstatyti iki 2017 m. galiojusį reguliavimą kai nuo pajamų, gaunamų pagal autorines licencines sutartis socialinio draudimo įmokos nemokamos. 

Nuosavybės teisės apsaugos principas yra vienas bet kurios valstybės ir jos jurisdikcijoje esančių asmens teisių ir laisvių garantų, todėl yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Konstitucijos asmenims garantuojamų teisių ir laisvių sąrašą. Lietuvos Respublikos Konstitucija nuosavybės teises reglamentuoja 23 straipsnio normomis. Nuosavybė visais laikais buvo pripažįstama kaip asmens teisių ir laisvių ekonominis pagrindas, todėl į konstitucinį asmens teisių ir laisvių sąrašą yra įtrauktas asmens nuosavybės teisės apsaugos principas. Asmens konstitucinė teisė į nuosavybę yra esminė (būtina) asmens ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo sąlyga. 

Didžiąją dalį literatūros, dailės, fotografijos, iliustracijos ir kt. kūrinių autoriai sukuria savarankiškai, nebūdami susaistyti jokiais darbo santykiais ar kitokiais įsipareigojimais su galimais būsimais kūrinio naudotojais. Autorine licencine sutartimi autoriaus teisių turėtojas perduoda turtines teises naudoti kūrinį, todėl sutarties esmė yra terminuota turtinių autoriaus teisių licencija kūrinio naudojimui ar sklaidai už tam tikrą mokestį. Tai savanoriškas dviejų nepriklausomų šalių susitarimas, savo esme neturintis nieko bendra su darbuotojo ir darbdavio santykiais. Sukurtas kūrinys – intelektinė nuosavybė, kuria, kaip ir bet kokia kita nuosavybe, jos turėtojas turi teisę laisvai disponuoti (perleisti, teikti panaudai, nuomoti, dovanoti, palikti/gauti kaip palikimą ir pan.), o disponavimas tokiu turtu (intelektine nuosavybe) neturėtų būti apmokestinamas kitaip nei disponavimas bet kokiu kitu turtu. 

Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA) pritaria parengtam Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir prašo Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą įvertinti autorinių kūrinių licencijavimo, perleidimo, dovanojimo, paveldėjimo ir kitų, susijusių su intelektine nuosavybe, veiksmų ir įsipareigojimų vykdymo apmokestinimą Socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokomis nuosavybės teisės teisinio reglamentavimo kontekste. LLA yra pateikusi savo pastabas ir siūlymus dėl socialinio draudimo įmokų skaičiavimo ir teisinio reglamentavimo 2017 m. kovo 10 d. (pridedama).

 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai