Nuostatai

VILNIAUS KLUBO PREMIJA

SKYRIMO NUOSTATAI

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus klubo  premijos konkurso (toliau – Konkursas) ir Vilniaus klubo premijos (toliau – Premija) skyrimo nuostatai  apibrėžia reikalavimus Konkursui teikiamoms knygoms, nustato Konkurso organizavimo tvarką, vertinimo tvarką, funkcijas ir darbo organizavimą, Vilniaus knygos premijos skyrimą, laureato paskelbimo ir apdovanojimo tvarką.

2. Premiją steigia Vilniaus klubas (toliau – Klubas) ir konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA).

3. Konkurso tikslas – kasmet įvertinti per praėjusius du kalendorinius metus (tikslūs metai nurodomi kvietime dalyvauti Konkurse) išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių žingeidumą ir pagarbą Lietuvos sostinei, bei išrinkti ir paskelbti Premijos laureatą.

4. Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti.

5. Premiją steigia ir teikia Klubas. Ji mokama iš Klubo biudžeto ir pavienių Klubo narių.

6. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų sausio mėnesį. 

 

II. KONKURSO SĄLYGOS

7. Per praėjusius du kalendorinius metus išleistų knygų apie Vilniaus miestą sąrašą sudaro LLA, o knygas ekspertuoja Komisija. 

8. Konkurse dalyvauja tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

9. Komisija turi teisę prašyti pateikti 2 išleistos knygos egzempliorius.

10. Konkurse gali dalyvauti knygos:

10.1. išleistos per paskutiniuosius du kalendorinius metus Lietuvoje ir kitose šalyse (išskyrus pakartotinius knygos leidimus);

10.2. grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo, albumai;

10.3. Lietuvos ir užsienio autorių, kurių tematika – Vilniaus miestas;

11. Skelbiant Konkursą kiekvienais metais gali būti nustatomi ir skelbiami papildomi prioritetiniai kriterijai, reikalavimai knygoms, konkurso organizavimo eiga.

 

III. KNYGŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

12. Pagal LLA parengtą sąrašą, knygas vertina Vilniaus klubo premijos komitetas, kurį sudaro LLA atstovai ir Klubo atstovai.

13. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai, Komiteto sprendimai įforminami posėdžių protokolais.

14. Premijos paskyrimo veiklą organizuoja, administruoja ir techniškai aprūpina LLA.

15. Komisija sudaroma kiekvienais metais, jai vadovauja pirmininkas. Komisijos nariai gali pateikti vertinimą el. paštu. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma.

16. Komisijos posėdžiai yra uždari.

17. Komisija vertina ir išrenka Premijos laureatą ne vėliau kaip likus 14 d. iki einamųjų metų Vilniaus knygų mugės.

18. Knygos premijuoti atrenkamos vadovaujantis šiais kriterijais:

18.1. kūrinio tematika;

18.2. kūrinio aktualumas;

18.3. literatūrinė, meninė, edukacinė ir išliekamoji vertė.

 

IV. APDOVANOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

19. Premija skiriama knygos autoriui (autoriams, sudarytojams), Komitetui atrinkus geriausiai Konkurso kriterijus atitinkančią knygą. 

20. Premija gali būti neskiriama, jei konkurse dalyvaujančios knygos Komiteto sprendimu to nevertos.

21. Premijos dydis yra 1000 eurų (tūkstantis eurų). Jei Premija skiriama bendraautoriams ar sudarytojams, premijos piniginis dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam. 

24. Premiją skiria Vilniaus klubas Komiteto teikimu.

25. Konkurso laureatas skelbiamas ir Premija įteikiama kasmetinėje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje arba Vilniaus klube.

26. Premijavimo ceremoniją tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Klubo padedama organizuoja LLA.

________________________________

 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai